လက်ပ်တော့တစ်လုံးအတွက် ကုဒ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။