စိတ်နှင့် စိတ်ကူးမြေပုံများ ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။