ကွန်ပြူတာတွင် စခရင်ကို မည်သို့မှတ်တမ်းတင်ရမည်နည်း။