အီလက်ထရွန်းနစ် စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ နိဒါန်းနှင့် ၎င်း၏ အရေးပါမှု