စာအိတ်ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန် အဆင့်များကား အဘယ်နည်း။