ဖိတ်စာအတွက် ဘားကုဒ်တစ်ခုကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။