တစ်နေ့လျှင် Snapchat တွင် မည်မျှထပ်ထည့်ခွင့်ရှိသနည်း။